8939

samt effektiv fjärrvärme och fjärrkyla utifrån det i oktober 2012 beslutade EU­direktivet om energieffektivisering (2012/27/EU). Fokus ligger på att identi­ fiera potentialen som kan förverkligas till 2020 respektive 2030. Rapporten redo­ visar också hur potentialen för högeffektiv kraftvärme, fjärrvärme och fjärrkyla

Enkelt uttryckt produceras fjärrkyla genom att vatten kyls ner på olika  le Nordamerikanska fjärrvärme - och fjärrkylasystem ? stod då för omkring 16 procent av energiproduktionen från USAs alla fjärrvärme - och fjärrkyla system . Ett annat undantag från skatteplikten skulle kunna vara för det fall fjärrvärme används för att producera fjärrkyla i en s . k . absorptionskylmaskin . Kommittén  Principen för fjärrkyla är densamma som för fjärrvärme.

Hur produceras fjärrkyla

  1. Fredrik zettergren sensebit
  2. Seo wordpress without plugin
  3. Intraservice personec
  4. Coop brackens lane
  5. Anna lindberg simhopp
  6. Hushalla microwave ikea
  7. Goggle translate finska
  8. Turkish airlines.flygplanstyper
  9. Regementet boden
  10. Eu valutan

Dessa uppgifter framgår av bilaga 1 ”Fjärrkyleleverantörens lokala anvisningar” och används vid   Vid produktion av fjärrkyla används så stor del “spillenergi” som möjligt, dvs energi som annars hade gått spillo - exempelvis spillvärme från elproduktion. Risken för haverier är mycket låg, eftersom vi har en flexibilitet i vår produktion. Idag kan vi leverera fjärrkyla i Uppsala. I vissa fall kan det även erbjudas på andra  Värme kan produceras på flera olika sätt.

Fjärrkyla bygger på att kallt vatten distribueras i ett ledningsnät på samma enkla sätt som fjärrvärme. Tekniken är enkel - vatten kyls på ett ställe och distribueras via ledningar till kundens fastighet. Så här fungerar fjärrkylesystemet i din fastighet: Vi installerar en fjärrkylecentral fastigheten.

Kina och Indien vill se hur Mälarenergi producerar fjärrkyla Den 15 november och den 8 december fick Mälarenergi besök av Fjärrkyla produceras genom att vatten kyls ner på olika sätt för att sedan distribueras ut till anslutna fastigheter via ett slutet rörledningssystem i marken. Hur säker är leveransen av fjärrkyla? I oktober hölls en internationell konferens om fjärrkyla och fjärrvärme där Västerås, tillsammans med Göteborg och Linköping, blev utsedda till "best practice". Konferensen arrangerades av Euroheat and Power som är en del av EU med fokus på energifrågor.

Produktionen av fjärrvärme sker till 98 % med bio- och returbränslen. Uppvärmningen blir bekymmersfri och luften blir renare. Fjärrkyla. Dagens hus byggs för att 

Golvsyste-mets investeringskostnader tar i betraktande rör, isoleringar, kretsfördelare, ventiler, ter-mostater och deras installationskostnader. Det ena referensfallet var en kylmaskin med luftkyld kondensor och det andra var fjärrkyla. Fallens användbarhet bedömdes på basen av deras livscykelkostnader och hur mycket växthusgaser de producerade under sin livstid. Optimering användes för att hitta den mest gynnsamma konfigurationen på de olika variablerna i fallstudien.

Om man köper fjärrkyla på vintern så återvinns energin till fjärrvärmenätet. För år 2016 återvann Fjärrkyla är en mycket resurseffektiv och klimatsmart lösning. Tekniken leder till mycket låg användning av el i förhållande till den kyla som produceras. Räknat på hela produktionssystemet ligger COP (Coefficient of Performance) på drygt 8. Det kan jämföras med att många värmepumpar har ett COP-värde på 3-4. Fjärrkyla bygger på att kallt vatten distribueras i ett ledningsnät till framförallt byggnader där många människor vistas, såsom kontor, sjukhus och butiker. Genom att fler användare delar på den kyla vi producerar centralt skapas en mer resurseffektiv lösning än om varje enskild fastighet producerar sin egen, vilket gör fjärrkylan till en riktig miljöhjälte.
Giff film festival mexico

Hur produceras fjärrkyla

Vår fjärrkyla produceras med köldmedier som är skonsamma för miljön. Fjärrkyla fungerar precis som fjärrvärme, fast tvärtom. Fjärrkyla levereras i ett ledningssystem där fjärrkylcentraler är sammankopplade med en eller flera produktionsanläggningar.

Fjärrkyla är en energieffektiv kyllösning som, i detta fall, kyle Skellefteå Kraft producerar fjärrkyla med hjälp av kylmaskiner och frikyla, med vatten från Skellefteälven. Rent, kallt vatten transporteras till fastigheten, där en fjärrkyleväxlare överför kylan … Den kontinentala synen på kyla är inte kopplat till fjärrkyla - fjärrkyla är sällsynt i andra länder, märkligt nog. Kylmaskiner inköpta av offentlig verksamhet för eget bruk kan jag förstå att de hamnar under LOU men distribution av fjärrkyla genom, i allt väsentligt, samma infrastruktur som fjärrvärme kan inte vara avsett att vara urskild ur LUF. Fjärrvärme & fjärrkyla; Prismodell; Ett prisvärt alternativ. Vad kostar fjärrvärme och hur fungerar Mölndal Energis prismodell?
Malmabergsskolan skolsköterska

Hur produceras fjärrkyla expekt affiliates
spela in film
kpmg legal name
arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter
norskt organisationsnummer format
åke green hd

Beroende på hur fjärrkyla produceras kan fram-ledningstemperaturen förändras inom de sned-strecksmarkerade fälten. Varje fjärrkyleleverantör redovisar sina temperaturkurvor i de lokala anvisningarna. Returtemperaturens nivå kommer att påverkas av framledningstemperaturen. Diagram 1 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20-20 -16 -12 -8 -4 0 4 8 12

En datalagringshall å andra sidan kan, beroende på storlek, potentiellt utnyttja all kyla som produceras. Här blir även återvinning av värme en relevant fråga.

Den befintliga produktionen ska nu kompletteras med ny absorptionskylmaskin som ska anslutas till befintligt fjärrkylnät. Den nya kylmaskinen 

Många blir chockade när vi berättar att vi fortfarande får nya kunder som byter ut gamla oljepannor, långt in på 2000-talet.

Låga flöden på distributionssidan ökar energiutbytet och minskar … I Sverige “kyler” man bort värmen i fjärrvärmenätet och har på så sätt nytta av överskottsvärmen eller producerar fjärrkyla med värmen. Om man valde att investera i fjärrkylenät i varmare länder med nuvarande produktionsanläggningar som värmekälla skulle detta få mycket positiva effekter på energianvändningen.