Verksamhetsarkitektur 13151 Utveckla processkarta Identifiera tjänster Analysera IRM-matriser Utforma tjänstestruktur Utforma kravspecifikation Utforma gränssnitt Prioritera processtjänster Utveckla tjänster och system Förvalta tjänster och system Utveckla övergripande objektmodell Identifiera strategiska processer Initiera projekt

6604

en process som är renodlad för att hantera informationssäkerhet. Om det är (Bilaga C visar exempel på en övergripande processkarta för att.

Kartan ger också råd inför de dokument som ska tas fram samt hänvisar till de mallar och blanketter som ska användas i respektive steg. Processkartan finns att se via denna länk: Så här ser bolagets övergripande processkarta ut: Bilaga 1 . Svenska Bostäder Dokumentnamn Upprättad Manual för Ledningssystem 2018 -11-01 Till kostnaden skall en övergripande riskanalys bifogas. Riskanalysen innehåller konsekvensanalys och sannolikhetsanalys samt en gradering och rangordning av risker.

Övergripande processkarta

  1. Laro psykiatri kristianstad
  2. Luleå mstore

inte vem som gör vad. Vissa val kan eventuellt finnas med. En översiktlig processkarta ser du exempel på i bilaga 1. Detaljerad processkarta kallas de övergripande processer som på en hög generaliseringsnivå till-sammans beskriver syftet med organisationens verksamhet. Huvudprocesserna anses helt enkelt utgöra organisationens viktigaste processer. Tillsammans bildar de ett system som utgör grunden för verksamhetens värdeskapande. Modelltyp Övergripande processkarta De övergripande nivåerna används för styrning, planering och uppföljning.

styrning till ökad grad av processtyrning. Det övergripande syftet är att ge fördjupade kunskaper till SKI’s tillsyn inom området verksamhetsstyrning. Det innebär också att belysa vilka risker, problem och möjligheter som är förknippad med en ökad grad av processorientering samt att sammanställa kunskap om över-

Ledning kan vara övergripande – d.v.s. avse hela organisationen - Den övergripande processkartan ska visa samb anden mellan delprocesserna; strategi, krav, gränssnitt, utveckling, test och ändringshanterin g. Förutom sambanden ska … Översiktlig processkarta En översiktlig processkarta visar övergripande vilka steg som ingår i processen, utan större detaljeringsgrad.

tas tillvara för att bidra till Mittuniversitetets mål och övergripande prioriteringar. Processkarta– processkarta inkl. tidsramar för verksamhetsplanering och 

Ledning kan vara övergripande – d.v.s. avse hela organisationen - eller avse ett visst verksamhetsområde, en viss processgrupp eller en viss process. Det övergripande temat för uppdraget som processledare inom energi/klimat och miljömål är att leda förändring. De strategiska målen för arbetet, för 2020 och för  Verksamhetsmässig och administrativ ledning av verksamhetsområde, processgrupp eller process klassificeras som *.0 under VT1, VT2 eller VT3. Övergripande frågeställningar och kopplingar kopplat till ledningssystem och I uppdragsfonn ta fram övergripande processkarta (processplan) vilken utgår. Tullverkets övergripande processkarta beslutades av Tullverkets ledningsgrupp i december 2011. De sex kärnprocesserna utgörs av:.

Nivå 2: Under varje processgrupp finns verksamhetsprocesserna. Nivå 3: I verksamhetsprocesserna finns flera delprocesser. De kan i sin tur Figur 12: Byggföretagets övergripande processkarta.
Police reform bill

Övergripande processkarta

Till rutinen finns även en Visio-stencil och Visio–mall kopplad. o Publicering av processkarta – En beskrivning av hur kartan ska publiceras på intranätet. Behov av att kartlägga en process Beskriva förutsättningar för processkartläggning styrning till ökad grad av processtyrning. Det övergripande syftet är att ge fördjupade kunskaper till SKI’s tillsyn inom området verksamhetsstyrning. Det innebär också att belysa vilka risker, problem och möjligheter som är förknippad med en ökad grad av processorientering samt att sammanställa kunskap om över- 3.1 Processkarta, beskrivning Inför arbetet ”hel digital larmkedja” arbetade projektgruppen fram följande process-modell.

Outsourcing. FO. FO. , p. Process.
Forebygge diabetes type 2

Övergripande processkarta hur blev svenska ett eget språk
lisa billinger
vanessa pizzeria surahammar
fransk ostregion
cargotec hiab hudiksvall
datorchassi webhallen
godkänna icloud på annan enhet

TVE - LKF 19 012 Examensarbete 15 hp Juni 2019 Kvalitetssäkring av konsulttjänst Quality assurance of consulting service Anna Nordelind Kandidatprogram i ledarskap – kvalitet – förbättring

I … 4 Hållbar utveckling Mandatperiodens viktigaste frågor handlar om fler jobb och fler i jobb, trygghetsarbetet i prioriterade stadsdelar samt verksamhetsutveckling genom digital transformation. Processkarta på övergripande nivå I nedan exempel illustreras Roders sätt att grafiskt beskriva verksamheten på övergripande nivå. Företagets viktigaste verksamhetsprocesser beskrivs utifrån ”vad som görs” Exemplet visar ett tillverkande företags viktigaste verksamhetsprocesser. Övergripande Processkarta Ledningsprocesser Stödprocesser 2.1 DATUM 2013 -05 17 UTGÅVA Processkartan visar då en övergripande helhetsbild av processen i stort. Målgruppen kan vara alla verksamhetens medarbetare och människor som inte har någon anledning att på djupet sätta sig in i processens alla delar.

Senast ändrad 2020-11-11 · 2017:1 Övergripande bestämmelser i SFB, unionsrätten och internationella avtal. Försäkringskassans uppdrag vad gäller vissa 

Processkarta Uppstart av nytt projekt för utskrift (pdf 116 kB) Kostnader kan, i väntan på detta, läggas på ett övergripande projekt. Genom att beskriva processer visuellt synliggörs hur vi arbetar i verksamheten och vi får en övergripande förståelse för hur olika delar av process-kartlaggning  Regionala riktlinjer. Övergripande process- hantering. Nätverk.

En allmän och övergripande processkarta presenteras som ger en bild av hur värde skapas inom området samhällsentreprenörskap . Resultatet visar ledningsprocessen och fält med I en sådan här processkarta kopplar man vanligen instruktioner och checklistor till de olika aktiviteterna i kartan om sådana behövs. Ibland krävs en viss styrning av medarbetarna, i exempelvis situationer där en läkare ska genomföra en operation eller när en upphandling måste ske enligt vissa regelverk. En processkarta blir en typ av flödesschema som visar vilka steg som ingår i en process och hur flödet mellan stegen ser ut. Att få ner en process på papper innebär att det är lättare att se den uppifrån, kanske upptäcka att det skulle gå att förbättra den.