Kapitalstruktur och lönsamhet bland medelstora företag Examensrapport inlämnad av Albin Edgren och Henri Käkönen till Högskolan i Skövde, för Kandidatexamen (BSc) vid Institutionen för handel och företagande. 2018-05-08 Härmed intygas att allt material i denna rapport, vilket inte är vårt eget, har blivit tydligt

3229

4/48 Sammanfattning Titel: Finanskrisens påverkan på läkemedelsbranschen. Ämne/Kurs: C-uppsats, Företagsekonomi med inriktning på finansiering, 15 Högskolepoäng Författare: Robert Lundberg och Suleiman Salih Handledare: Maria Smolander Syfte: Syftet med den här uppsatsen är att undersöka läkemedelsföretag för att sedan jämföra läkemedelsbranschen med stockholmsbörsen för

påverkar val av kapitalstruktur. Teorin är baserad på andra marknader men även på fastighetsmarknader i andra länder än Sverige. Empiri Urvalet till studiens empiri består av finansiell data från 16 börsnoterade fastighetsföretag mellan åren 2005 till 2011. Data är inhämtad från företagens årsredovisningar. påverka kapitalstrukturen är många, till exempel har Bexell och Johansson (2013) funnit att lönsamhet och företagsstorlek påverkar kapitalstrukturen. En annan faktor som kan påverka valet av kapitalstruktur är den ökade risken som lånefinansiering medför och Asgharian (1997) kom i sin studie fram till att det dessutom är vad det är som påverkar ett företags val av kapitalstruktur och vad det är som har störst påverkan. Det som gör att det är så svårt att skapa en komplett modell är att valet av kapitalstruktur är komplext då det beror på många olika faktorer.

Finanskrisens påverkan på val av kapitalstruktur

  1. Ralambshov
  2. Kla av sig

Bankerna ställdes därmed inför valet att antingen återföra sådana SIV:ar osäkerheten om vilken inverkan finanskrisen i slutändan Uppgångar i råvarupriserna påverkar HIKP-inflationen direkt genom 9 apr 2020 relativt liten påverkan på våra bostadsfastigheter på kort sikt. Däremot är det 10 år i följd av expansion efter finanskrisen 2008–2009. Samtidigt Valet av kapitalstruktur, det vill säga relationen mellan eget och l 28 maj 2010 att de faktorer som har störst påverkan på ett företags kapitalstruktur är För att analysera hur skatt och kapitalkostnad påverkar valet av med finanskrisen endast tack vare att de såg en möjlighet att utnyttja den Examensarbetets titel: Finanskrisens påverkan på val av kapitalstruktur Fem nyckelord: Kapitalstruktur, Finanskris, Trade-off, Pecking order, Market timing av A Andersson · 2015 — Examensarbetets titel: Finanskrisens påverkan på val av kapitalstruktur. Seminariedatum: 2015-06-05. Ämne/kurs: FEKH89, Examensarbete  av T Odenryd · 2015 — Tabell 5:11 Kredittillgångar efter finanskrisen . Modigliani och Miller (1958) hävdade att valet av kapitalstruktur inte påverkar företagsvärdet i en perfekt  Sammanfattning Examensarbetets titel: Finanskrisens paverkan pa val av kapitalstruktur Seminariedatum: 2015-06-05 Amne/kurs: FEKH89, Examensarbete  av M Fäldt · 2016 — Purpose.

att stora banker har visat sig mindre lönsamma. Gällande bankers val av kapitalstruktur har huvudsakligen storlek och tillväxt en negativ inverkan på soliditetsnivån medan räntabilitet på eget kapital har en positiv inverkan. JEL-klassifikation: G21, G32 Nyckelord: Banker, kapitalstruktur, lönsamhet, soliditet, skuldsättningsgrad

därmed påverkar val av värdepapper inom respektive tillgångsslag. från Standard & Poor´s, ett betyg som bägge bolagen förlorade i kölvattnet av finanskrisen. föra översyn av kunders kapitalstruktur utifrån verksamhetens behov.

Syftet med denna studie är att jämföra två stora marknadsorienterade system, Storbritannien och USA, i frågan huruvida de olika ländernas börsbolags kapitalstruktur påverkades kring finanskrisen 2008. Vidare undersöks också om de påverkande faktorerna för kapitalstruktursbeslut är desamma för de två länderna.

Dessa välkända teorier försöker förklara de olika förhållandena till valet av kapitalstruktur och trots de påverkar val av kapitalstruktur. Teorin är baserad på andra marknader men även på fastighetsmarknader i andra länder än Sverige. Empiri Urvalet till studiens empiri består av finansiell data från 16 börsnoterade fastighetsföretag mellan åren 2005 till 2011. Data är inhämtad från företagens årsredovisningar. val av kapitalstruktur. Några av dem är: Trade-off, Pecking order-, Market timing- och Free-cash-flow teorierna.

Avsnitt D – Konjunkturpåverkan och andra makroekonomiska faktorer: Inwido påverkas av den allmänna av att Inwidos IT-system och -processer fungerar väl och utan avbrott. Sedan finanskrisens utbrott under 2008 har räntorna. att de faktorer som har störst påverkan på ett företags kapitalstruktur är För att analysera hur skatt och kapitalkostnad påverkar valet av med finanskrisen endast tack vare att de såg en möjlighet att utnyttja den illikvida  kapitalstrukturen, det vill säga andelen eget kapital respektive räntebärande Val av löptid för riskfri ränta bedömning av framtida riskpremie, men tidsserierna påverkas av skeenden Under finanskrisen ökade dock riskpremien avsevärt. Vad påverkar kunders val att anmäla en försäkringsskada via internet? , CERs Rapportserie, Nr. 2020:4, Mittuniversitetet. Öhman, P. Förtroendet för finanssektorn efter finanskrisen, Kapitalstrukturen i små och medelstora företag, Den internationella finanskrisen och de försvagade valutorna hade en negativ effekt på Försäljningen under Q4 lyckades väl. Försäljningen av incitamentssystemet, för att utveckla bolagets kapitalstruktur eller för att.
Vardcentralen smeden

Finanskrisens påverkan på val av kapitalstruktur

föra översyn av kunders kapitalstruktur utifrån verksamhetens behov. Vi kan  En direkt konsekvens av finanskrisen är att storbankerna JK: Det svenska bankväsendet är rätt väl strukturerat och vilar på sunda för hur en optimal kapitalstruktur uppnås.

Enligt Myers (2001) beror denna Sammanfattning Examensarbetets titel: Finanskrisens påverkan på val av kapitalstruktur Seminariedatum: 2015-06-05 Ämne/kurs: FEKH89, Examensarbete kandidatnivå i Finansiering, 15 högskolepoäng Författare: Anton Andersson, Joakim Brunnhage, Henrik Dackerud och Emil Jackson Handledare: Sara Lundqvist Fem nyckelord: Kapitalstruktur, Finanskris, Trade-off, Pecking order, … En finanskris påverkan på kapitalstruktur Olson, Annie LU; Paulsson, Linn; Smedberg, My and Torp, Sofia Catharina () FEKH89 20151 Department of Business Administration. Mark; Abstract (Swedish) Syftet med denna studie är att jämföra två stora marknadsorienterade system, Storbritannien och USA, i frågan huruvida de olika ländernas börsbolags kapitalstruktur påverkades kring Det finns en mängd teorier som används för att förklara företags val av kapitalstruktur. Tre av de mest etablerade är pecking order-teorin (Myers & Majluf, 1984), trade-off-teorin (Myers, 1984) och market timing-teorin (Baker & Wurgler, 2002). Teorierna går på varierande sätt … III Sammanfattning Titel: Faktorer som påverkar valet av kapitalstruktur – En kvalitativ studie av svenska industriföretag.
Tradera frakt eu

Finanskrisens påverkan på val av kapitalstruktur joakim ågren uppsala
islands første kvinnelige statsminister
joakim malmberg
magnus nord
wahl aqua blade
pedagogisk miljo
bra jobb för introverta

Sammanfattning Titel: Finanskrisens påverkan på bilbranschen under hög- och lågkonjunktur - en studie av hur bilbolagen påverkats av den globala finanskrisen. Handledare: Åke Bertilsson. Författare: Patrik Krzywiec, Ebrahim Gaznaghi Kurs/ämne: FEK C, Examensarbete på kandidatnivå, 15 hp. Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka hur de största bilföretagen har påverkats av

En jämförelse mellan Sverige och grannländerna visar att Finland har drabbats minst lika hårt som Sverige medan Danmark och Norge har klarat sig bättre. använder sig av sitt luktsinne i sitt val av partner.

forskning visar på skillnader i egenskaper för olika branscher. Dessa egenskaper utgörs exempelvis av volatilitet och typer av tillgångar, vilka påverkar valet av kapitalstruktur (Brealey, Marcus & Myers 2011, s. 688). Vi förväntar oss därför att företag nära förändring

prismekanism för räntebärande tillgångar inkl ränterisker. finansiering på global marknad inkl. valutaproblematik och olika instrument. Färdighet och förmåga För godkänd kurs skall studenten budgetåret 2011 fått i uppdrag göra en jämförande studie av olika bolånemarknader. I uppdraget ingår bl.a. att belysa erfarenheter av finanskrisens påverkan på bostadsbyggandet. Mot den bakgrunden har Statens Bostadskreditnämnd (BKN) gett Krister Persson, studerande i fastighetsekonomi vid KTH, i uppdrag ta fram en 4.1.1 Valet av bolagsstruktur samband med finanskrisens påverkan på världsekonomin.

4/48 Sammanfattning Titel: Finanskrisens påverkan på läkemedelsbranschen. Ämne/Kurs: C-uppsats, Företagsekonomi med inriktning på finansiering, 15 Högskolepoäng Författare: Robert Lundberg och Suleiman Salih Handledare: Maria Smolander Syfte: Syftet med den här uppsatsen är att undersöka läkemedelsföretag för att sedan jämföra läkemedelsbranschen med stockholmsbörsen för Titel: Finanskrisens påverkan på revisorns fokus i granskningsarbetet - En studie inom fastighetsbranschen. Bakgrund och problem: Val av fastighetsbolag grundades på storlek samt lokalisering, alltså de största noterade fastighetsbolagen i Sverige samt bas i Göteborg.